Slide background

ການພັດທະນາສະໝອງເບື້ອງຊ້າຍ ແລະ ຂວາ
Left & Right Brain Education IQ

Slide background

ການຝຶກຝົນແນວຄິດຈິດໃຈ Mind & EQ

Slide background

ການຫຼິ້ນກິລາ ແລະ ອອກກໍາລັງກາຍເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ
Physical Education

Slide background

ໃສ່ໃຈເລື່ອງສຸຂະພາບ ແລະ ອາຫານການກິນ
Healthy Body with nutritious foods

Shichida Video


Upcoming Events


There are no upcoming events at this time.

maxim_37

SHICHIDA MAKOTO Professor  

Read more →